Lịch thi lại HKI- Năm học 2019-2020
07/05/2020 03:11
Lịch thi lại HKI- Năm học 2019-2020
Lịch thi lại HKI- Năm học 2019-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
KHOA CNTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 KẾ HOẠCH THI LẠI
HK I - Năm học 2019-2020
               
TT Ngày thi Ca thi     (Giờ thi) Tên học phần Mã môn Số TC Số SV Phòng thi
1 Thứ 7, ngày 16/05/2020 Ca 1 (07:30-9:00)  Kỹ thuật đồ họa 2TN025DC  2 14 Phòng thi trắc nghiệm tầng 3 dãy A1
Cấu trúc máy tính  2TN011DC 2 3
Hệ điều hành 2TN008DC 2 1
 Lập trình .NET 3TN105DH 3 8
 Cơ sở dữ liệu 3TN102DH  2 1
2 Thứ 7, ngày 16/05/2020 Ca 2 (09:00-10:30) Quản trị mạng 2TN031DC 2 6 Phòng thi trắc nghiệm tầng 3 dãy A1
Ngôn ngữ hình thức và Automat 2TN004DH 2 6
Lập trình Web TN106DH 3 11
3 Thứ 7, ngày 16/05/2020 Ca 3 (14h:00-15h:30)  Thiết kế và phát triển ứng dụng Web với PHP 2TN023DC 4 2 Phòng thi trắc nghiệm tầng 3 dãy A1
Lập trình Java nâng cao 3TN113DH 2 20
 Bảo mật thông tin  2TN018DH 2 1
Lập trình Java 2TN015DC  3 4
4 Thứ 7, ngày 16/05/2020 Ca 4 (15h:30-17h:00) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3TN106CD 2 5 Phòng thi trắc nghiệm tầng 3 dãy A1
Nhập môn tin học  3TN001DC   2 27
               
               
               
  NGƯỜI LẬP LỊCH