Phân công giảng dạy HK 1 năm 2020-2021
07/08/2020 07:39
phân công giảng dạy HK 1 năm 2020-2021.
Phân công giảng dạy HK 1 năm 2020-2021
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2020 - 2021  
                 
I. LÝ THUYẾT              
TT Tên MĐ/MH Giáo viên giảng dạy Mã lớp Số TC/HT Giờ chuẩn Phòng học Tiết Thời gian
1 Kỹ thuật đồ họa Võ Thị Kim Hoa (120)_01/DHCTTCK12Z 2 30 Chiều A2.104 Thứ 3 - 10,11 Từ 17/8 đến 28/11/2021
2 Bảo mật thông tin Hồ Ngọc Vinh   2 30 Chiều A2.104 Thứ 5 - 8,9 Thi 30/11 đến 19/12/2020
3 Quản trị mạng Lê Văn Vinh   2 30 Chiều A2.104 Thứ 6 - 8,9  
4 Lập trình song song Nguyễn Thị Quỳnh Vinh   2 30 Chiều A2.104 Thứ 2 - 8,9  
5 Cơ sở dữ liệu nâng cao Phạm Thị Đào   2 30 Chiều A2.104 Thứ 3 - 8,9  
6 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Lan Anh   3 45 Chiều A2.104 Thứ 3 - 8,9,10  
7 Đồ án phát triển ứng dụng di động   (120)_01_DA/DHCTTCK12Z 1 15      
8 Phát triển phần mềm MNM Nguyễn Thị Phương Thủy (120)_01/DHCTTCK13Z 2 30 Chiều A2.403 Thứ 4 - 8,9 Từ 21/09 đến 2/1/2021
9 Lập trình di động Trần Bình Giang   3 45   Thứ 5 - 8,9 Thi 4/1 đến 23/1/2021
10 Lập trình song song Nguyễn Thị Quỳnh Vinh (120)_02 2 30   Thứ 6 - 8,9  
11 Đồ án phát triển ứng dụng Web   (120)_01_DA/DHCTTCK13Z 1 15      
12 Lập trình .NET Phạm Thị Thanh Bình (120)_01/DHCTTCK14Z 3 45 Sáng A2.404 Thứ 2 - 1,2,3 Từ 17/8 đến 28/11/2020
13 Lập trình Java nâng cao Võ Thị Kim Hoa   2 30   Thứ 3 - 1,2 DP: 30/11 đến 05/12/2020
14 Cơ sở dữ liệu  Trần Thị Gia   2 30   Thứ 3 - 3,4 Thi 7/12 đến 26/12/2020
15 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Thị Quỳnh Vinh   2 30   Thứ 4 - 1,2  
16 Lập trình Web Phạm Thị Đào   3 45   Thứ 5 - 1,2,3  
17 Cấu trúc máy tính Phan Lê Bằng   2 30   Thứ 6 - 1,2  
  Tổng cộng   Tín chỉ 36 540      
                 
II. THỰC HÀNH              
TT Tên MĐ/MH Giáo viên giảng dạy Lớp Số Giờ/TC Giờ chuẩn Phòng Mã học phần/MĐ Thời gian
1 Phát triển ứng dụng Windows(120)_01_TH Nguyễn Thị Phương Thủy DHCTTCK13Z 2 45 A3.404 3TN209CD Sáng 21/09-01/11/20
    Lê Văn Vinh   2 45      
2 Phát triển ứng dụng Windows(120)_02_TH Phạm Thị Thanh Bình DHCTTCK13Z 2 45 A3.404 3TN209CD Sáng 02/11-13/12/20
    Nguyễn Thị Lan Anh   2 45      
3 Thực hành phát triển ứng dụng di động(120)_01_TH Trần Bình Giang DHCTTCK12Z 4 90 A3.505 2TN041DH Sáng 24/08-20/09/20
4 Thực hành phát triển ứng dụng di động(120)_02_TH Vũ Thị Thu Hiền DHCTTCK12Z 4 90 A3.505 2TN041DH Sáng 21/09-18/10/20
5 Thực tập cơ bản (Java/C++)(120)_01_TH Võ Thị Kim Hoa DHCTTCK14A1 2 45 A3.502 3TN201DH Chiều 24/08-13/09/20
6 Thực tập cơ bản (Java/C++)(120)_02_TH Trần Thị Gia DHCTTCK14A1 2 45 A3.502 3TN201DH Chiều 14/09-04/10/20
  Tổng cộng   Tín chỉ 20 450      
  LẬP BIỂU         TRƯỞNG KHOA