Dự kiến học bổng HK I năm học 2019-2020
03/06/2020 01:17
Dự kiến học bổng HK I năm học 2019-2020
Dự kiến học bổng HK I năm học 2019-2020
DANH SÁCH SINH VIÊN  KHOA CNTT
Được cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
( Theo Quyết định số ........./QĐ-ĐHSPKT VINH của Hiệu Trưởng  ngày…… tháng …… năm 2020 )
TT Họ và tên MSSV Lớp học Kết quả học tập và rèn luyện kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Mức HB/tháng    (1) Số tháng    (2) Cộng theo loại HB       (3) Thành tiền   4=(1)*(2)+(3) Ghi chú
ĐTBC
Học kỳ 1
ĐRL XLHB
1 Nguyễn Hữu  Công 1105160428 CNTT-K11 3.44 Tốt Giỏi 990,000 5 250,000 5,200,000  
2 Hoàng Thị  Hằng 1105160321 CNTT-K11 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 990,000 5 500,000 5,450,000  
3 Nguyễn Thị Hiền 1205170183 CNTT-K12 2.81 Xuất sắc Khá 990,000 5   4,950,000  
4 Phan Thị Mai 1205170007 CNTT-K12 3.19 Xuất sắc Khá 990,000 5   4,950,000  
5 Phaomany Phonethong 1205170509 CNTT-K12 2.5 Tốt Khá 990,000 5   4,950,000  
6 Văn Đức Đông 1305180202 CNTT-K13 3.17 Tốt Khá 990,000 5   4,950,000  
7 Vũ Thanh Long 1305180462 CNTT-K13 3.44 Tốt Giỏi 990,000 5 250,000 5,200,000  
8 Cao Thị Thương 1305180625 CNTT-K13 3.56 Xuất sắc Giỏi 990,000 5 250,000 5,200,000  
9 Đặng Ng Tuấn Duy 1405190513 CNTT-K14 2.85 Tốt Khá 990,000 5   4,950,000  
10 Nguyễn Văn Hòa 1405190495 CNTT-K14 2.85 Xuất sắc Khá 990,000 5   4,950,000  
11 Nguyễn Ngân Thương 1405190653 CNTT-K14 3.38 Tốt Giỏi 990,000 5 250,000 5,200,000  
12 Lê Hồng Nguyên 1205190018 CNTT(LT)-K12 3.56 Tốt Giỏi 990,000 5 250,000 5,200,000  
13 Nguyễn Đình 4401180346 CNTT-K44 3.43 Tốt Giỏi 780,000 5 250,000 4,150,000