CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CNTT

          Khoa có 01 Trưởng khoa và 01 phó khoa, có 01  tổ bộ môn và 01 xưởng thực hành:

          - Tổ bộ môn Khoa học máy tính

          - Xưởng thực hành CNTT

          - 01 trợ lý giáo vụ khoa và 01 trợ lý công tác Học sinh- Sinh viên.