CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt:                CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Tiếng Anh:                INFORMATION TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:                          

- Kiến thức chung: 

+ Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Kiến thức chuyên ngành: 

+ Nhận biết được các phương pháp quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin hiện có.

+ Mô tả được các giải pháp, các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

+ Xác định các hệ cơ sở dữ liệu thông dụng như SQL Server, Oracle; Thiết kế, xây dựng, triển khai, đánh giá và tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu.

+ Phân tích được hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin; hệ thống máy tính và mạng máy tính hiện tại của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đề xuất các giải pháp cải tiến mới mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất khi khai thác sử dụng và nhằm nâng cao hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hiện có.

+ Mô tả được các bước thiết kế, xây dựng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường Windows, trên các thiết bị di động.

+ Mô tả được các bước thiết thiết kế và xây dựng Web sử dụng ngôn ngữ PHP.

+ Cập nhật thường xuyên những kiến thức và công nghệ mới về công nghệ thông tin.

4. Về kỹ năng:

+ Thiết kế được hệ thống thông tin và quản trị hệ cơ sở dữ liệu.

+ Tham gia vào các công đoạn trong quy trình phát triển phần mềm:

+ Đọc hiểu các tài liệu thiết kế.

+ Tham gia vào giai đoạn lập trình với các ngôn ngữ hiện đại.

+ Kiểm thử phần mềm.

+ Triển khai phần mềm.

+ Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, nâng cấp, bảo mật hệ thống máy tính và mạng truyền thông.

+ Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề công nghệ thông tin.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+ Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+ Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+ Có tư duy toàn diện và hệ thống.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có nhu cầu.

+ Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

+ Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng.

+ Kỹ sư, lao động kỹ thuật tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …

+ Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Có khả năng tự nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao trình độ và đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn.

+ Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+ Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

+ Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội.

+ Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Học viện Bưu chính Viễn thông.

+ Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Đại học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

+ Chuẩn kỹ năng kỹ sư Công nghệ thông tin Nhật Bản - http://www.itpec.org/

+ Website của Hiệp hội máy tính Hoa Kỳ - http://www.acm.org/

+ Computer Programming and System Design, American Colledge Of Technology, 2018.

+ Information Systemsand Network Administration, American Colledge Of Technology, 2018.

+ Web Development and Internet Technology, American Colledge Of  Technology, 2018.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 ( đã ký)

 

TS.Phạm Hữu Truyền