TỔNG HỢP THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020
06/05/2020 04:15
TỔNG HỢP THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020
TỔNG HỢP THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020

TT

Tập thể, cá nhân đề xuất

Tên đề tài

Mục tiêu

Sản phẩm, kết quả dự kiến

Kinh phí

dự kiến

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1    

Trần Bình Giang

Xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên thanh niên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

 

Xây dựng phần mềm quản lý Đoàn viên thanh niên nhằm đổi mới cách quản lý thủ công, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Đoàn trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. Phần mềm quản lý có tích hợp trang Web tin tức, chạy được trên máy tính hoặc điện thoại di động smart phone.

01 khóa luận tốt nghiệp

01 phần mềm quản lý tích hợp trang Web tin tức

 

10.000.000đ

12 tháng

 

2    

Trần Thị Gia

Xây dựng phần mềm quản lý và định hướng việc tự học trực tuyến của sinh viên năm thứ nhất Trường ĐHSPKT Vinh

- Tìm hiểu về phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ và chương trình môn học “nhập môn tin học” hiện đang áp dụng tại trường đhspkt Vinh

- Xây dựng nền tảng lý thuyết về các phương pháp tự học và tác dụng của việc tự học

- Xây dựng được thành công: “phần mềm quản lý và định hướng việc tự học trực tuyến của sinh viên năm thứ nhất của trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh ’’

- Áp dụng thử nghiệm phần mềm với môn học “Nhập môn tin học”

- 01 bài báo khoa học.

- 01 khóa luận tốt nghiệp

 

 

10.000.000đ

12 tháng

 

3    

Vũ Thị Thu Hiền

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây vào thư viện số ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

-    Tìm hiểu về công nghệ điện toán đám mây.

-    Khảo sát thực trạng nguồn học liệu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

-     Đề xuất các giải pháp ứng dụng điện toán đám mây vào xây dựng thư viện số ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

- 01 khóa luận tốt nghiệp

- 01 tài liệu phục vụ giảng dạy môn Điện toán đám mây

 

10.000.000đ

12 tháng

 

* Thông tin liên hệ của trưởng đơn vị:  Số điện thoại: 0903.456.411;     Email: hongocvinh@gmail.com

 

Nghệ An, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TRƯỞNG KHOA CNTT

(ký, ghi rõ họ tên)