Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo các lớp K44 và - Kế hoạch học lại, thi lại và Thi tốt nghiệp cho Sinh viên Cao đẳng nghề còn lại.
15/05/2020 10:35
Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo các lớp K44 và - Kế hoạch học lại, thi lại và Thi tốt nghiệp cho Sinh viên Cao đẳng nghề còn lại.
Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo các lớp K44 và  - Kế hoạch học lại, thi lại và Thi tốt nghiệp cho Sinh viên Cao đẳng nghề còn lại.